Algemene voorwaarden

De aankoop van een auto is voor vele een financieel ingrijpende gebeurtenis. Voor uw en onze bescherming, maken wij gebruik van professionele algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst/factuur van of tussen Aalten Auto’s, zoals ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, hierna te noemen “verkoper”, en een koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Er zal op elke aanbieding, of overeenkomst/factuur direct gewezen worden naar deze algemene voorwaarden en de toepassing daarvan.
2.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper derden dienen te worden betrokken.
3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van verkoper.
4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6.Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8.Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder
-De auto: een gebruikte personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
-De Gebruikte auto: een auto die een kilometerstand boven 100km heeft en eerder een eigenaar gehad, behalve de fabrikant dan wel de dealer;
-De in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
-De overeenkomst/factuur: de overeenkomst van koop en verkoop van gebruikte auto’s dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor (een (verkoop)factuur is hetzelfde/een synoniem voor het woord overeenkomst);
-De verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt (Aalburg Auto’st;
-De koper: degene die ingevolge de overeenkomst een gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
-De garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;
b. de garantie voor de gebruikte auto die door de verkoper kan worden verstrekt.

Artikel 3 – De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende een werkdag van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 4 – De overeenkomst /factuur

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 5 – De inhoud van de overeenkomst

Op de overeenkomst/factuur worden onomstotelijk vastgelegd, in volgorde van boven naar onder: Factuur nummer – Verwijzing naar de toepassing van deze algemene voorwaarden – Gegevens koper – Gegevens verkoper – Factuur datum – Gegevens van de gebruikte auto – Het gekozen of niet gekozen garantie pakket – Eventuele opmerkingen – De verkoopprijs – Het BTW tarief – De ondertekening door koper en verkoper.

Artikel 6 – Conditie en uitvoering/aanwezige opties van de aanbieding

1. Verkoper verkoopt uitsluitend gebruikte auto’s. Deze auto’s onderscheiden zich van een nieuwe auto, doordat ze voor een bepaalde periode reeds gebruikt zijn. Kopers dienen te allen tijde bewust te zijn, van het feit dat een gebruikte auto door het gebruik in het verleden, af wijkt van een nieuwe auto en dan met name in negatieve zin. Een gebruikte auto vertoont altijd slijtage, defecten en gebruikerssporen ontstaan door het gebruik wat de laatste jaren heeft plaats gevonden.. Koper dient hier rekening mee te houden, en bij het kopen van de auto, dient koper vooraf de conditie van de desbetreffende auto te controleren of deze voldoet aan de wens. Indien koper onvoldoende kennis heeft om de conditie te veroordelen, dient koper een professionele partij in te schakelen om de conditie van de auto te laten onderzoeken. Bij het tekenen van de verkoopfactuur, verklaart de koper bekend te zijn met de conditie van de gebruikte auto en de auto in deze toestand aan te schaffen.
2. De uitvoering/opties van de auto zijn een uniek kenmerk van de auto. Advertentie portals maken vaak gebruik van standaard optielijsten, of vullen de opties in door middel van schatting op basis van het kenteken/chassisnummer. Het is aan de koper om te allen tijde de aanwezigheid en werking van opties te controleren. Achteraf kunnen aan advertentie tekst en getoonde optie lijsten geen rechten ontleend worden tenzij u de auto kocht zonder bezichtiging. Praktijk voorbeeld: Volkswagen heeft diverse modellen die alleen ”Bluetooth voorbereiding” hebben geïnstalleerd. Bijvoorbeeld een Volkswagen RNS310 radio/navigatie heeft Bluetooth voorbereiding, verkoper adverteert nooit met ”Bluetooth telefoon” bij dergelijke auto’s. Koper dient de werking van dergelijke apparaten/opties vooraf te controleren.
3. Navigatie van oudere voertuigen is vaak verouderd en werkt niet meer (goed). Koper dient de werking van een apparaat voor aankoop te controleren en bekend te zijn met de conditie waarin deze verkeert.
4. Er kunnen nooit rechten ontleend worden aan bepaalde verwachtingen van de koper, over de conditie van de gebruikte auto en de opties. Koper dient deze zaken te controleren, en indien nodig een expert in te schakelen indien de benodigde kennis om een goede controle uit te kunnen voeren, niet aanwezig is.

Artikel 7 – Aanbetaling

1. Een aanbetaling zal niet worden terugbetaald indien de koper besluit niet tot koop over te gaan, tenzij dit onredelijk is en in strijd is met de wettelijke bepaling van art. 6:236 en 6:237 BW.
2. Een aanbetaling door koper aan verkoper verplicht de koper om het volledige bedrag van het aankoopbedrag te betalen omdat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen en door de aanbetaling wordt bevestigd.
3. De verkoper is verplicht om de auto te reserveren, derhalve is de auto niet koopbaar voor andere kopers. Uitzondering: indien verkoper opmerkt dat de kwaliteit van de gebruikte auto toch minder blijkt te zijn dan gecommuniceerd, behoudt de verkoper het eenzijdige recht om de reservering te annuleren waarbij verkoper verplicht wordt gesteld de (aan)betaling direct terug te betalen aan de koper.

Artikel 8 – Het risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs

Artikel 9 – Annulering bij koop

1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen te kort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 7 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper is geleverd.

Artikel 10 – Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren

1. Op gebruikte auto’s verleent de verkoper geen garantie, tenzij de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard een garantie te geven. Op de verkoop factuur wordt altijd duidelijk een van de volgende garantie mogelijkheden aangegeven:
– Geen garantie (pakket) gekozen
– Pakket 1: 1 maand garantie op defecten aan motor/ versnellingsbak
– Pakket 2: 2 maanden garantie op defecten aan motor/ versnellingsbak
– Pakket 3: 3 maanden garantie op defecten aan motor/ versnellingsbak
2. Garantiewerkzaamheden kunnen uitsluitend aangeboden worden in een door verkoper aangewezen bedrijf. Reparaties die op eigen initiatief elders worden verricht, worden niet vergoed.
3. Voor de duur van de garantiewerkzaamheden wordt door verkoper aan koper geen vervangend vervoer beschikbaar gesteld.
4. Inbegrepen garantie op defecten bij alle drie de garantie pakketten zijn: Storingen die een slecht lopende motor veroorzaken, kapotte bougies/bobines/bougiekabels, defecten aan het motorblok, defecten aan cilinderkop, schade ontstaan door een gebroken distributieketting of riem, defecten aan de versnellingsbak waardoor schakelen niet meer mogelijk is, een kapotte accu die de stroom niet vast houdt, een kapotte dynamo die niet bij laadt, een kapotte poulie, een gebroken multiriem, koelvloeistof lekkage, koelvloeistof verbruik, olieverbruik hoger dan 1 liter op 1000 km, olielekkage die aanzienlijk is waardoor deze APK afkeur zal zijn (elke gebruikte motor zal na enige tijd gebruik enigszins olie ”zweten”, dat valt niet onder garantie), defecten aan de koppeling waardoor koppelen niet meer mogelijk is.
5. De verkoper vergoedt geen repatriëringskosten
6. De garantie indien verkoper dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard, geldt alleen voor gebreken aan motor en versnellingsbak (alle slijtage delen, en andere delen van de auto zijn uitgesloten, tenzij anders vermeld op de verkoopfactuur)
7. Uitgesloten van garantie zijn: – Onderdelen die aan slijtage vertonen maar nog geen belemmering van gebruik veroorzaken.
-Defecten die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties of andere woorden van gelijke strekking, die niet in opdracht van verkoper zijn verricht. – Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten.
– Velgen, carrosserie, onderhoudsdelen, interieur, verlichtingseenheden, onderdelen die niet af fabriek zijn gemonteerd, software, het mediasysteem en andere onderdelen die in het kader van regulier onderhoud vervangen dienen te worden, vallen niet onder de garantie.
– Het is niet vanzelfsprekend dat er vlak voor de aankoop regulier onderhoud is verricht. Anders gezegd kan het mogelijk zijn dat, wanneer u kiest voor de meeneemprijs, het reguliere onderhoud direct na aankoop door u zelf en op eigen kosten uitgevoerd dient te worden. Als door nalaten van dit reguliere onderhoud een mankement of storing ontstaat dan valt deze volledig buiten de garantie.
– Schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.
– Schade aan banden, audio, ruiten, airco en veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

Artikel 11 – De betaling

1.De schulden van de koper aan de verkoper zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
2.Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
3.Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.

Artikel 12. – Eigendomsvoorbehoud

1.Het door in het kader van de overeenkomst verkoper geleverde blijft eigendom van verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.Het door verkoper geleverde, dat in gevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van verkoper veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de koper zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de koper zich er jegens verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4.Voor het geval verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan verkoper en door verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1.Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld tenzij dit onredelijk is en in strijd is met de wettelijke bepaling van art 6:236 en 6:237 BW.
2.Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.Indien koper verkoper toestaat, of als koper verkoper verzoekt, voertuigen te verplaatsen dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit het verplaatsen van de voertuigen tenzij de verkoper hiervoor verzekerd is.
4.Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
6.Onder schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14 – Overmacht

1.Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper of van derden daaronder begrepen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 – Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2.De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3.Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
4.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Altijd bellen voor uw komst!